Järna Ventilationsservice & Fastigheter AB använder definitioner angivna i svensk standard SS-EN ISO 9001. 

Vår policy ska leda till att alla i företaget med gemensamma krafter successivt förbättrar kvalitet och miljö i våra processer. Vi skall arbeta för ett sunt och miljöriktigt byggande, där materialhantering och drift eftersträvar att ingå i ett kretslopp.Verksamheten ska så långt tekniskt som ekonomiskt möjligt effektiviseras, med avseende på råvaru- och energiutnyttjande samt övriga miljöpåverkande faktorer, för att förebygga föroreningar.Vi samverkar med våra kunder och ställer höga krav på leverantörer.Vi ska, utan försämrad kvalitet, anpassa vårt byggande för att underlätta återvinningen när byggnaden skall rivas samt minska mängden avfall på byggarbetsplatserna.Vi ska säkerställa att verksamheten följer gällande lagstiftning och andra krav som vi berörs av.

Tomas Söderman VD